تشریفات : آداب میهمانی

آداب میهمانی

در بیشتر رستوران های مطرح دنیا معمولا محل نشستن برای افراد و میهمانان در بدو ورود و نزدیک در به شکل «برنامه نشستن » وجود دارد و یا ممکن است بر روی میزها کار تهایی که مشخص کننده نام یا سمت افراد است وجود داشته باشد. ا گر هیچ کدام از اینها وجود نداشت، صبر کنید تا توسط میزبان خانم به سمت صندلی خود راهنمایی شوید. قواعد مشخص و سختگیران های برای اینکه چه کسی کجا بنشیند وجود دارد و برای شما و میزبان بانو بسیار ناپسند و خجال تآور است که از شما خواسته شود محل نشستن خود را تغییر دهید.

لطفا ادامه مطالب را مطالعه نمایید