تشریفات عروسی ( نحوه چیدمان عروس و شمع آرایی )

تشریفات عروسی

تشریفات عروسی یکی از مهمترین مسائل در برگزاری یه عروسی عالی محسوب می شود . همه چیز در مورد جشن عروسی باید حساب شده و با برنامه ریزی اجرا گردد . در این مقاله ما به توضیح چیدمان میز و شمع آرایی می پردازیم . با ما در این مقاله همراه باشید .

نکات مهم در انتخاب تالار و برگزاری مراسم عروسی

انتخاب تالار عروسی

انتخاب تالار مناسب برای عروسی
انتخاب تالار برای برگزاری مراسم عروسی یکی از مهمترین  نکات جهت ایجاد شبی استثنایی و خاطره انگیز برای عروس و داماد است . انتخاب مناسب می تواند عروسی رویایی برای شما ایجاد کند و تا مدتها در یاد اطرافیان و آشنایان باقی بماند .
برای انتخاب تالار اولین سوالی که پیش خواهد آمد ابعاد مهمانی و تعداد میهمان ها خواهد بود . بر اساس ابعاد و نو ع میهمانی ما دو نوع انتخاب خواهیم داشت :
•    سالن ها و تالار های عروسی
•    باغ تالار ها
هر کدام از این دو گزینه هم دارای ویژگی های مثبت و منفی هستند.
پس بهتر است قبل از گرفتن تصمیم نهایی به کم و کیف آن خوب بیاندیشیم. محلی که قرار است بهترین شب زندگی تان در آن رقم بخورد اهمیت ویژه ای دارد پس لازم است ضمن بررسی های تمام جوانب، تمام سوالاتی که ذهن تان را درگیر کرده و برایتان اهمیت دارد را از مسئول تالار عروسی بپرسید.

با ما در ادامه مطلب همراه باشید

ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺭﻭ ﻏﺫﺍ ﺩﺭ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻓﻲﺷﺎپﻫﺎ

تالار داریوش , تالار عروسی , تالار پذیرایی

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻓﻲﺷﺎﭘﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺳﺮﺁﺷﭙﺰ ﺩﺭ ﭘﺨﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭ ﻧﻮﻉ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻅﺮﻭﻑ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺪﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲﺩﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺪﻣﻪ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻁﺮﻩﺍﻱ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ، ﻣﺒﻠﻐﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﻁﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻓﻲﺷﺎپﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ :

لطفا ادامه مطلب را مطالعه نمایید

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﺍﺋﯽ ﺍﺯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎ

تالار پذیرایی داریوش

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ، ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

لطفا ادامه مطلب را مطالعه فرمایید