ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﺍﺋﯽ ﺍﺯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎ

تالار پذیرایی داریوش

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ، ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

لطفا ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

ﻏـــﺫﺍ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻁﺏ ﺳﻧﺗﻲ ﺍﻳﺭﺍﻧﻲ

 

غذا از نگاه طب سنتی - تالار داریوش

ﻏﺬﺍﺍﺯﺍﻫﻤﻴﺖﺧﺎﺻﻲﺩﺭﺣﻔﻆﺳﻼﻣﺘﻲﺍﻧﺴﺎﻥﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳﺖ.ﻧﻴﺎﺯﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﻳﮏ ﻧﻴﺎﺯﺩﺍﻳﻤﻲﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺭﻭﺩ ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﻁﺐ ﺳﻨﺘﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺯﻁﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﮐﺮﻳﺎﻱ ﺭﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ.

لطفا ادامه مطلب را مطالعه نمایید

تشریفات : آداب استفاده از وسایل در ضیافت ها

تالار داریوش , تشریفات عروسی

بسیاری از افراد از تعداد چنگال، کارد و قاشق بر سر میز رستورا نهای لوکس گیج شده، زمان و طرز استفاده از هر کدام را به درستی نمیدانند. این مسئله همراه با طرز صحیح استفاده از دستمال سفره، نوع خاص میل کردن بعضی از غذاها و آداب کلی رفتار و صحبت در یک میهمانی رسمی، موضوعی است که در این مطلب به عنوان اصول برتر در ضیاف تهای تشریفاتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. قواعد در این حوزه ممکن است از جایی به جای دیگر متفاوت باشد ولی توصیه هایی که در ادامه می آید در ا کثر مواقع به درد شما خواهد خورد.

با ما در ادامه مطلب همراه باشید

تشریفات : آداب میهمانی

آداب میهمانی

در بیشتر رستوران های مطرح دنیا معمولا محل نشستن برای افراد و میهمانان در بدو ورود و نزدیک در به شکل «برنامه نشستن » وجود دارد و یا ممکن است بر روی میزها کار تهایی که مشخص کننده نام یا سمت افراد است وجود داشته باشد. ا گر هیچ کدام از اینها وجود نداشت، صبر کنید تا توسط میزبان خانم به سمت صندلی خود راهنمایی شوید. قواعد مشخص و سختگیران های برای اینکه چه کسی کجا بنشیند وجود دارد و برای شما و میزبان بانو بسیار ناپسند و خجال تآور است که از شما خواسته شود محل نشستن خود را تغییر دهید.

لطفا ادامه مطالب را مطالعه نمایید

آشنایی با انواع کباب های ایرانی

تالار داریوش , انواع کتاب

اما برسیم به معروفترین انواع کبا بهای لذیذ ایرانی؛ کباب چنجه، کباب ترش، کباب کوبیده، کباب برگ، کباب سلطانی، کباب دوش، جوجه کباب، کباب شیشلیک، کباب بختیاری و ... .

جهت آشنایی با انواع کباب ادامه مطلب را مطالعه نمایید