کباب , غذایی متفاوت

تالار داریوش , کباب کوبیده مخصوص

سراغ لیست خورا کهای اصیل ایرانی که برویم در میان غذاهای چلویی با لیست بلند بالایی از کبابها مواجه می شویم  که پایه و اساس آن را گوشت قرمز شکل می دهد. تا پایان دوره صفویه خبری از چلوکباب در میان غذاهای اصیل ایرانی نبود تا آنجا که در نوشت ههای مورخان و جهانگردان اروپایی که در دوران صفویه از ایران دیدن کرد ه اند؛ درباره چلوها، پلوها، ترش یها و مرباهایی که در ایران طبخ می شده است، مطالب بسیار زیادی نوشت هاند اما هرگز راجع به چلوکباب حرفی به میان نیامده است.

لطفا ادامه مطالب را مطالعه نمایید .