آداب میهمانی

در بیشتر رستوران های مطرح دنیا معمولا محل نشستن برای افراد و میهمانان در بدو ورود و نزدیک در به شکل «برنامه نشستن » وجود دارد و یا ممکن است بر روی میزها کار تهایی که مشخص کننده نام یا سمت افراد است وجود داشته باشد. ا گر هیچ کدام از اینها وجود نداشت، صبر کنید تا توسط میزبان خانم به سمت صندلی خود راهنمایی شوید. قواعد مشخص و سختگیران های برای اینکه چه کسی کجا بنشیند وجود دارد و برای شما و میزبان بانو بسیار ناپسند و خجال تآور است که از شما خواسته شود محل نشستن خود را تغییر دهید.

طرز صحیح نشستن در صندلی
وقتی که بر سر میز نشسته اید پاهای شما باید مستقیم بر روی زمین جلوی شما قرار گیرد. پاهای خود را روی هم نیندازید و آنها را تکان ندهید و به روی صندلی خود به اصطلاح ولو نشوید. آرنج شما همیشه باید در راستای بدنتان قرار گیرد و نباید زیاد از حد باز شود. صاف بنشینید و به سمت بشقاب خود در هنگام میل کردن غذا مایل نشوید و غذا را به سمت دهان خود ببرید. در انگلستان رفتار درست این است که دستان خود را آنگاه که از آنها استفاده ای نمیکنید روی زانوی خود نگاه دارید. در فرانسه قاعده این است که دستان همیشه روی میز قرار میگیرند. میتوانید آنها را بر لبه میز هم قرار دهید ولی هیچ گاه نباید آرنجتان را روی میز بگذارید.

قواعد کلی صرف غذا
نباید تا قبل از اینکه غذا برای همه حاضرین بر سر میز سرو نشده است، شروع به خوردن کنید. اگر تعداد میهمانان زیاد بود ممکن است میزبان بانو اعلام کند که می توانید قبل از سرو غذا برای همه، شروع به میل کردن کنید. اگر لقمه ای از غذا را در دهان خود قرار دادید و متوجه شدید که نمیتوانید آن را بلع کنید باید محترمانه عذرخواهی مختصری کنید و به دور از چشم دیگران آن را از دهان خود خارج کنید. هیچ گاه این عمل را بر سر میز انجام ندهید و هیچ گاه نیز آن را درون دستمال سفره خود قرار ندهید و یا درون بشقاب خود به گونه ای که همه ببینند بازنگردانید. اگر در حال میل میوه یا غذایی هستید که در آن دانه یا هسته ای وجود دارد می توانید از انگشت سبابه و شست خود برای خارج کردن آنها از دهان خود استفاده کنید و آنها را در لبه بشقاب خود قرار دهید. هیچ گاه از خلال دندان بر سر میز استفاده نکنید و همچنین نباید بینی خود را بر سر میز بگیرید. ا گر چیزی بین دندا نهایتان گیر کرده است که باید عذرخواهی کرده و میز را ترک گفته و در سرویس بهداشتی آن را در بیاورید. حتی در آوردن استخوانها با انگشتتان نیز جایز می باشد. قبل از اینکه غذا را مزه کرده باشید بر روی آن نمک نزنید؛ این کار بی احترامی به میزبان بانو محسوب می شود. اگر هم به نمک احتیاج دارید از نوک یک کارد تمیز برای منتقل کردن مقداری نمک به بشقاب خود برای ریختن روی غذا استفاده کنید (البته ا گر قاشق نمک در ظرف نمک موجود نبود ).
اسنک های کوچکی که برای پیش از غذا سرو می شوند حتما باید در ابتدا درون بشقاب شما قرار گیرند قبل از اینکه آنها را در دهان خود قرار دهید. هیچ گاه آنها را مستقیم از روی سینی سرو غذا مستقیم در دهان خود قرار ندهید.
نان
ا گر همراه با غذای خود نان صرف می کنید، معمولا در بشقابی فرعی کنار و سمت چپ بشقاب
اصلی شما و جایی که نشست هاید قرار دارد ( یا ممکن است در بالای کارد و چنگال در سمت چپ هم باشد ) ؛ ا گر موجود بود از آن استفاده کنید. ا گر بشقاب نان بر روی میز نبود، کاملا جایز است مستقیما نان خود را روی میز در کناره سمت چپ بشقاب خود قرار دهید. نباید نان را مستقیم در بشقاب خود بگذارید. نان هیچگاه نباید بریده شود. آن زمان که قصد صرف نان را دارید تک های متناسب با دهان خود را با انگشتان خود جدا کنید. نگران خرده نانی که ممکن است ریخته شود نباشید، خدمتکاران اگر نیاز بود میز را در بین وعد ه ها تمیز میکنند.
معمولا نباید کره بر سر میز ضیافت شام وجود داشته باشد ولی این روزها هر از گاهی دیده میشود .

اگر کره موجود بود از کارد کره خود استفاده کنید ( که هم میتواند در بشقاب نان و یا در دورترین نقطه چینش کارد و چنگا لها باشد )  و مقداری لازم از آن را در یک نوبت بر روی نان خود مالیده و آن را در کنار بشقاب فرعی خود قرار دهید. ا گر بشقاب فرعی وجود نداشت میزبان بانوی شما باید از وجود بشقاب کره شخصی برای شما اطمینان حاصل کند. شما نیز باید هر قطعه از نانی را که جدا میکنید کره مال کرده و میل کنید به جای اینکه تنها جلوی آن را کره مال کنید.

نظر بدهید