1 - چلو مرغ ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

2 - چلو جوجه کباب 180 گرمی ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

3 - چلو جوجه کباب مخصوص 200 گرمی ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

4 - چلو کباب کوبیده ، گوجه کبابی ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

5 - چلو مرغ ، خورشت قیمه ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

6 - چلو جوجه کباب 180 گرمی ، قیمه ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

7 - چلو جوجه کباب مخصوص 200 گرمی ، خورشت قیمه ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

8 - چلو جوجه کباب مخصوص 200 گرمی ، کباب کوبیده ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

9- چلو کباب بختیاری 220 گرمی ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

10- چلوکباب برگ و نصف سیخ جوجه کباب ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

11-چلوکباب برگ و یک سیخ جوجه کباب، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

12- چلو کباب برگ مخصوص 180گرمی و نصف سیخ جوجه کباب ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

13-  چلو کباب سلطانی مخصوص ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

14- چلو گوشت سرخ شده   مخصوص  400 گرمی   ، سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه

15- چلو ماهیچه 550 گرمی ،  سوپ ، سالاد ، ماست ، نوشابه                                                                                                                                                                                                                                              

نظر بدهید